SGK Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Örneği (5434 SK göre 4/c)

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi
(5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)

Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran kamu idarelerince her yıl için düzenlenerek, mülga 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde Kuruma verilir.

Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir.Birinci nüshası kuruma gönderilir. İkinci nüshası kamu idaresi tarafından saklanır.

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre) İndirmek için Tıkla!

'Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre)'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ AÇIKLAMALAR
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 Sayılı Kanuna göre tespit olunanlar için)

A) Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran kamu idarelerince her yıl için düzenlenerek, mülga 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde Kuruma verilir.

B) Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir.Birinci nüshası kuruma gönderilir. İkinci nüshası kamu idaresi tarafından saklanır.

C) Belgenin doldurulması ile ilgili açıklamalar:

1-İşyeri Sicil Numarası: Kamu idaresinin tescil işlemini müteakip Kurumca bildirilen İşyeri Sicil Numarası eksiksiz ve tam olarak yazılacaktır.

2-Belgenin: Ait olduğu yıl ve mahiyeti, toplam sayfa sayısı tam olarak yazılır.

3-İşverenin Adı: İşyerinin açık adı bağlı bulunulan üst kuruluş ile birlikte eksiksiz olarak yazılacaktır.

4-İşyerinin Adresi: İşyerinin adresi tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

5-Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan işverenlerin bağlı bulunduğu Saymanlık isimlerini tam olarak
yazılacaktır. Herhangi bir Saymanlığa bağlı olmayıp tahakkuk ve tediye işlemleri kendi işyerlerince gerçekleştirilen(Döner Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) işyerleri bağlı olduğu Saymanlık bölümüne kendi İşyeri ismi yazılacaktır.

6-Tüm sayfalara ait toplam sigortalı bilgileri: Bütün sayfalardaki toplam sigortalı sayısı, toplam prim tahakkuku ile yıl içinde göreve başlayan ve ayrılan sigortalı sayısı toplamı yazılacaktır.

7-Yıl İçerisinde Çalıştırılan Sigortalı Bilgileri:

a) T.C Kimlik(Sosyal Güvenlik Sicil)Numarası: Nüfus Müdürlüğünce verilen 11 karakterden oluşan numara, yazılacaktır.

b) Emekli Sicil Numarası: 5434 sayılı Kanuna göre verilen 8 karakterli sicil numarası yazılacaktır. Sicil numarasının bilinmemesi veya hatalı olarak
bilinmesi halinde sgk.gov.tr adresinden emeklilik sicil no tespit kısmından sicil numarası tespit edilebilecektir.

c)Adı ve Soyadı: Sigortalının bugün itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarındaki adı ve soyadı kayıtlarda olduğu şekliyle, iki adı bulunanların ise her iki adı da açık olarak (Örnek:Adı: Mehmet Ali ) yazılacaktır.

d)Ünvanı: İlgilinin kadro ve görev ünvanı yazılacaktır.

e) Fiili hizmet süresi zammı kodu: 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun hangi bendine göre fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa, bu maddenin ve bendin numarası ile kapsamdaki sigortalılara verilen numara aşağıda belirtildiği şekilde yazılacaktır.

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan;

- Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar için 400101 kodu,
- Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar için 400102 kodu,
- Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar için 400103 kodu,
- Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar için 400104 kodu,

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan;

- Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar için 400201 kodu,
- Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar için 400202 kodu,
- Ateşçilik işlerinde çalışanlar için 400203 kodu,
- Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar için 400204 kodu,
- Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar için 400205 kodu,
- Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar için 400206 kodu,
- Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar için 400207 kodu,
- Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar için 400208 kodu,
- Traş işlerinde çalışanlar için 400209 kodu,
- Asitle hak ve cilalama işlerinde çalışanlar için 400210 kodu,
- Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar için 400211 kodu,
- Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar için 400212 kodu, Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlardan;
- Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar için 400301 kodu,
- Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar için 400302 kodu,

Çimento fabrikalarında çalışanlardan;

- İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar için 400401 kodu,
- Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar için 400402 kodu,
- Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde)
çalışanlar için 400403 kodu,

Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan;

- Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar için 400501 kodu,
- Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar için 400502 kodu,
- Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar için 400503 kodu,
- Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar için 400504 kodu,
- Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar için 400505 kodu,
- Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar için 400506 kodu,
Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan;
- Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar için 400601 kodu,
- Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar için 400602 kodu,
- Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar için 400603 kodu, Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlardan;
- Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar için 400701 kodu,

- Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar için 400702 kodu,

- Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar için 400703 kodu,

- Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar için 400704 kodu,

- Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen
tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar için 400705 kodu,

Döküm fabrikalarında çalışanlardan;

- Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar için 400801 kodu,
- Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar için 400802 kodu,
- Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar için 400803 kodu, Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlardan;
- Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar için 400901 kodu,
- Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar için 400902 kodu,
- Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar için 400903 kodu,

Yeraltı işlerinde çalışanlardan;

- Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar için 401001 kodu, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan;

- Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar için 401101 kodu, Su altında veya Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan;

- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar için
401201 kodu,

- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar için 401202 kodu,

- Dalgıçlık işinde çalışanlar için 401203 kodu, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışanlardan;

- Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için 401301 kodu,

Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlardan;

- Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları için 401401 kodu, İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlardan;

- Yangın söndürme işlerinde çalışanlar için 401501 kodu,

f) Ödenen Aylık Bilgileri : Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için fiilen ilgili yılın son ayına ait ödenen aylık derece, kademe ve var ise ek göstergesi yazılacaktır. Görevden yıl içerisinde ayrılanların ise, görevden ayrıldıkları aya ait aylık derece,kademe ve var ise ek göstergesi yazılacaktır.

g) Emekli keseneğine esas aylık toplamı: Kamu idaresinde görevli sigortalının 5434 sayılı Kanuna göre yılın son ayındaki Emekli keseneğine esas aylık
derece,kademe, ek gösterge ile kıdem aylığı, taban aylığı ve özel hizmet tazminatı dikkate alınarak bulunacak Emekli keseneğine esas aylık tutarı
yazılacaktır. Görevde olanlar için ilgili yılın Aralık ayındaki, yıl içerisinde ayrılanlar ise ayrıldığı ayın emekli keseneği esas aylık tutarı yazılacaktır.

h) Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o yıl içinde maaş aldığı gün sayısı yazılacaktır, tam çalışma halinde gün sayısı 360 gün olarak dikkate alınacaktır. Yıl içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün sayısıdır.

ı) Fiili Hizmet Süresi Zammı Gün Sayısı: Fiili hizmet süresi zammına müstehak maddede belirtilen işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre yine maddede
belirtilen miktarlarda verilen süreyle orantılı olarak hesap edilen gün sayısı yazılacaktır. Buna göre, Sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs süreleri ile resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca, Günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılar, yıl içinde bu nitelikteki işlerde geçen çalışma saatleri toplamının günlük çalışma saatine (8’e) bölünmesi suretiyle fiili hizmet süresi zammına müstehak işlerde fiilen çalıştığı gün sayısı bulunarak, tespit olunan söz konusu bu gün sayısına göre maddede belirtilen miktarlarda verilen süreyle orantılı olarak hesap edilen gün sayısı yazılacaktır.

(Örnek : Yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek işlerde çalışan bir kişinin, bir yılda 1224 saat müstehak işlerde çalışması halinde, 1224/8 = 153
Gün olarak müstehak işlerde çalıştığı gün sayısı bulunur. Yılın tamamında (2880 saat) müstehak işlerde çalışanın 90 gün fiili hizmet süresi zammı
olacağından, bu kişinin fiili hizmet süresi zammı X=153x90/360 , X=38.25 gün olur).

j) Fiili Hizmet Süresi Zammı Tutarı : Emekli keseneğine esas aylık toplamı üzerinden % 16 kesenek sigortalı, % 20 karşılık İşveren hissesine göre
belirlenen toplam miktar üzerinden, yararlandırılacağı güne göre kesilecek tutar, para cinsinden yazılacaktır. Yıl içerisinde tam çalışmayanların ise süreleri orantı kurularak tespit edilecektir (Örnek : 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek işlerde çalışan bir kişinin, 2008 yılının son ayındaki emekli keseneğine esas aylığı 1200 TL, fiili hizmet süresi zammı 38,25 gün olması halinde, Kuruma gönderilecek fiili hizmet süresi zammı kesenek ve karşılık tutarı hesap edilirken önce emekli keseneğine esas aylık tutarı ile % 36 oranı(% 16 kesenek, % 20 karşılık toplamı) çarpılır. Bulunan rakam ilgiliye o yılda verilen fiili hizmet süresi zammı gün sayısı ile çarpılarak 30 güne bölünür ve o yılda gönderilecek fiili hizmet süresi zammı kesenek karşılık tutarı bulunmuş olur. X=(1200x0,36)38.25/30, X = 550.80 TL olur). Belirlenen tutarın tamamı işveren tarafından 5434 sayılı Kanunun 34’üncü maddesine göre yukarıda belirtilen süreler içinde Kuruma ödenecektir. Süresi içinde ödenmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesine göre Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı uygulanacaktır.

8- İşyeri Onayı: Bu belge kamu idaresi yöneticisi ve tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisi tarafından imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu Saymanlık onayının da alınması gerekmektedir.

D) Bu belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak sorumluluklar belgeyi düzenleyen Kamu İdaresine aittir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.