hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c) Örneği

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c) Nedir?

Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir.

Bu belge;
a. Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,
b. Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde, Kuruma verilmek zorundadır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c) İndirmek için Tıkla!

'Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun (4/c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların Kanunun 9 uncu maddesine göre görevlerinden ayrılışlarının bildirilmesi amacıyla kullanılır.

2. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir.

3. Bu belge;

a. Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren on gün içerisinde,

b. Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında sigortalı çalışanlar için görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

Kuruma verilmek zorundadır.

4. “SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

5. “A-SİGORTALININ ADRES/KİMLİK BİLGİLERİ” bölümünün bütün haneleri, nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur.

6. 13 numaralı alana 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığı sicil numarası yazılır.

7. 14 numaralı alana ilgili kurumca verilen kurum sicil numarası yazılır.

8. 16 numaralı alan sigortalının işe başladığı ve ayrıldığı tarihler yazılır.

9. 17 numaralı alana aşağıda kod numaraları belirtilen nedenlere göre sigortalının görevden ayrılma nedeni yazılır.

Görevden Ayrılma Sebepleri

1 Emeklilik
2 Ölüm
3 İstifa
4 Nakil
5 Göreve son verme
6 Askerlik nedeniyle ücretsiz izin
7 Başka bir kurumdan geçici görevlendirme
8 Re’sen emeklilik
9 Ücretsiz izin
10 Müstafi sayılma
11 Terhis olma (Yd subay)
12 Sözleşme feshi
13 Firar
14 Görev süresinin sona ermesi

10. “B- 5434 S.K.GÖRE SİGORTALILIKLARI DEVAM EDEN ÇALIŞANLAR” bölümü 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre doldurulur.

11. “C-5510 S.K. GÖRE İLK DEFA (4/c) KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR” alanı, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre doldurulur.

12. “D - İŞYERİ BİLGİLERİ” bölümüne sigortalının;

a. Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )

b. Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.)

c. ÇSGB iş koluna 2821 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine belirlenen iş kolu ve çalışma Bölge Müdürlüğünce belirlenen dosya numarası yazılır.

Kurumca işyerine verilen sicil numarası eksiksiz yazılır ve işveren tarafından imzalanır.
SGK Form ve Dilekçeler