hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurtdışı sürelerine istinaden malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanması için aşağıdaki 2 nci madde de belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ile aylık bağlandıktan sonra bu şartlarda meydana gelen durum değişikliklerinin Kuruma bildirilmesinin taahhüt edilmesi amacıyla kullanılır.

Bu belge, aylık talebi sırasında “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile birlikte Kuruma ibraz edilir.

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi İndirmek için Tıkla!

'3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurtdışı sürelerine istinaden malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanması için aşağıdaki 2 nci madde de belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ile aylık bağlandıktan sonra bu şartlarda meydana gelen durum değişikliklerinin Kuruma bildirilmesinin taahhüt edilmesi amacıyla kullanılır.
Bu belge, aylık talebi sırasında “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile birlikte Kuruma ibraz edilir.

2- 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen süreleri borçlananlara aylık bağlanabilmesi için, yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alınmaması şarttır.
Yukarıdaki paragrafta geçen;
- “Sosyal sigorta ödeneği” deyimi, çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödenekleri,
- “Sosyal yardım ödeneği” deyimi ise bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini sağlayacak hiçbir gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı olmak üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen, ikamet şartına bağlı nakdi yardımları,
ifade eder.

3- Tahsis başvurusunda bulunanların 2 inci maddede belirtilen aylık bağlama şartlarının mevcut olup olmadığının, yurtdışında bulunulan ülkenin yetkili kurumlarından alınacak belge ile kanıtlanması zorunludur. Yurtdışında iken yapılacak olan tahsis başvurularında Kuruma verilecek olan bu belgelerin tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

4- 3201 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Bağlanan aylıkların kesilmesine ilişkin 506 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 63 üncü maddenin (A) bendi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesindeki sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle aylıkların ödenmesine devam edilir.

5- Borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl alınacak olan yurtdışına çıkış ve yurda giriş kayıtları dikkate alınarak Kurumca araştırılır.

6- 3201 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi” ile birlikte altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kurumun söz konusu aylığı bağlayan ilgili ünitesine vermek zorundadırlar.

7- 5 inci maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgelerin Kuruma verilmesine kadar ödenmez.
SGK Form ve Dilekçeler