hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK 4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Örneği

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri /aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İndirmek için Tıkla!

'4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!
AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.

2- Bu belgenin Kurumca üretilen referans numarasının yer aldığı Sigortalı Hizmet Listesi, Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır

3- Aylık prim ve hizmet belgesinin,
- Mahiyeti bölümü, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte olduğuna,
- Ait olduğu yıl/ay bölümü, belgenin ilişkin olduğu yıl/aya,
-Düzenlenmesine esas kanun numarası bölümü, tabi olunan Kanuna,
bakılarak düzenlenir.

4- Belge türü bölümüne, sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

Sigortalılar

01 Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)

02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

04 Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

05 Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

06 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

07 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

12 Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar

13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler

14 Libya'da Çalışanlar

19 Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular

20 İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler

21 Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri

22 Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

23 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

24 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

25 Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

28 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

29 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

30 İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

31 Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

33 İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

34 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

35 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

36 İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

37 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

39 Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler

41 Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar

42 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

43 Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

44 Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

91 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

92 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

5- Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bölümüne, TC uyruklu sigortalılar için TC kimlik numaraları, yabancı uyruklu sigortalılar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 9 ile başlayan 11 haneli numara yazılır.

6- Prim ödeme günü bölümüne, sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır.Sigortalının ay içinde tam çalışması halinde, ayın 28, 29 veya 31 gün çektiğine bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır.

7- Prime Esas Kazanç bölümünün Hak Edilen Ücret kısmına, sigortalıların ay içindeki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinin; Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak kısmına, sigortalılara, prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılır.

8- İşe giriş tarihi bölümüne, ay içinde işe giren sigortalıların işe giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

9- Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün sayıları yazılır.

10- Eksik gün nedeni bölümüne, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

01- İstirahat 12- Birden fazla
03- Disiplin cezası 13- Diğer
04- Gözaltına alınma 15- Devamsızlık
05- Tutukluluk 16- Fesih tarihinde çalışmamış
06- Kısmi istihdam 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
07- Puantaj kayıtları 18- Kısa çalışma ödeneği
08- Grev 19- Ücretsiz doğum izni
09- Lokavt 20- Ücretsiz yol izni
10- Genel hayatı etkileyen olaylar 21- Diğer ücretsiz izin
11- Doğal afet

11- Eksik gün nedenlerini açıklayan belgeler, resmi nitelikteki işyerleri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerleri hariç, diğer işyeri işverenlerince aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Eksik Gün Bildirim Formu ekinde Kuruma verilir.

12- İşten çıkış nedeni bölümüne, ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

İşten Çıkış Nedeni

01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

13- İşten ayrılan sigortalılar, sigortalılığın sona ermesini takip eden 10 gün içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alan Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile Kuruma bildirilir.

14- Belge kağıt ortamında düzenlenmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümüne, belgenin ait olduğu ayda aynı belge ve kanun türünden bildirilen sigortalı sayısı ile bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların toplam sayısı yazılır. Toplam tahakkuk bilgileri bölümüne ise, belgede kayıtlı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının toplamı her bir sigorta kolu bazında prim oranı ve prim tutarı da belirtilmek suretiyle ayrı ayrı yazılır.

Belge e-Sigorta kanalıyla gönderilmiş ise, Toplam sigortalı bilgileri bölümü ve Toplam tahakkuk bilgileri bölümü, sigortalılara ilişkin girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından hesaplanarak yazılır.

15- Belgenin, Kuruma yasal süresi dışında verilmesi veya yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

16- Belgenin, Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak
müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılmaması halinde, ilgililer aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

17- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, işveren veya yetkili kıldığı kişi tarafından hazırlanır. Kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde, işverenler, alt işverenler, sigortalıyı geçici olarak devralanlar, 3568 sayılı yasa uyarınca yetki almış serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler tarafından; isim, unvan, bağlı oldukları oda, sicil numarası yazılmak suretiyle müştereken imzalanır.

18- Belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde, unvan ve adres bilgileri işyeri tescil kayıtlarından alınarak sistem tarafından ilgili bölümlere kaydedildiğinden, sözkonusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, durum işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilir.

19- İşyerinin devri, intikali veya başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına giren adrese nakli halinde, belgenin e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için işyerini devralan veya işyeri kendisine intikal eden ya da işyerini başka bir sosyal güvenlik merkezinin görev alanına nakleden işveren, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden yeni e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi talep eder.

20- e-Bildirge Sözleşmesinin 8’inci maddesinde sayılan sebeplerden herhangi birinin varlığı halinde, durum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak bildirilir.

21- Belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde, “re’sen düzenlenmiştir” bölümü 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Kurumca doldurulur.

22- Bu belgenin tüm haneleri, dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğabilecek sorumluluklar işverene aittir.