hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği

Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe

Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği İndirmek için Tıkla!

'Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!Konu: 3201 sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesine İstinaden EK - 1
Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…………………..…………………………………
……………...………………….…………………..
…………………………..

Kurumunuzca 3201 sayılı Kanunun;
1 inci maddesi
5 inci maddesinin beşinci fıkrası
hükmüne göre ..../…/…. tarihli talebin reddine karşı Kurum aleyhine açtığım davadan feragat ettiğime dair,
ilgili mahkemeden alınan yazı
mahkeme kaleminin şerhini taşıyan dilekçe
ekte sunulmuştur.
Davadan feragat etmediğimin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde, borçlanma işleminin ve bağlanmışsa aylığımın iptal edileceğini bildiğimi ve bu konuda yargıya başvurmayacağımı beyan ve taahhüt ederek ..../…/…. tarihli dilekçeme göre
borçlanma işleminin sonuçlandırılmasını
aylığımın bağlanmasını
Arz ederim. . ……/……/2014

Adı Soyadı İ m z a

EK: ………………………….

A d r e s :
………………………………….

………………………………….
………………………………….

Tel: ………………….