hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor Örneği

Mali Durum Bildirim Formu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor

"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor İndirmek için Tıkla!

'"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor'a yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN “ÇOK ZOR DURUM” HALİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR

………………………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine
……………..

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereği borçlarını tecil ve taksitlendirmek üzere başvuruda bulunan aşağıda adı geçen borçlunun tarafımdan tespit edilen …/…/…. tarihi itibariyle “çok zor durum” haline ilişkin bilgi ve belgelerden “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucunda bulunan (……………) oranının doğruluğunu kabul eder, rapor muhteviyatının, borçlunun işyeri defter ve belgelerine uygun olmadığının anlaşılması halinde, hakkımda Türk Ceza Kanunu ve 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

…./…./……..
Meslek Mensubu
Adı Soyadı- İmza-Kaşe

Ekler:1-Ruhsat Belgeleri
2-Faaliyet Belgesi
3-Hesaplamalara Esas Belgeler