SGK İş Göremezlik Rapor Girişi

SGK Vizite Rapor Girişi için buraya TIKLA!

SGK Vizite Rapor Girişi geçici iş göremezlik işveren işlemleri için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İstirahatlı olanlara ücret ödemesi nasıl yapılır?

İstirahatlı olan sigortalılara işverenler, dilerlerse çalışıyormuş gibi ücret ödemeye devam edebilirler. SGK mevzuatı bu olayı atıfet kabilinden ödeme olarak kabul eder. İşverenin ücret ödemesinde bulunduğu için ödediği ücretle ilgili prim bildirimlerini de SGK' ya yapması gerekmektedir. Yani raporlu olan sigortalı hem işvereninden ücret almaya devam eder hem de bildirimleri yapıldığı için prim günü itibariyle de bir avantaj sağlamış olur. Bu tamamen işverenin sigortalısına bir jestidir. SGK' da, raporlu günlerde sigortalı adına bildirim yapıldığı için bu şekilde bildirimde bulunan işverenlerden, sigortalının rapor parası da alabilmesi için raporlu günlerinde fiilen işyerinde çalışmadığına dair çalışmazlık belgesi vermesi zorunluluğu getirmiştir. Bu doğru ve yerinde bir uygulamadır. İşveren çalışmazlık belgesi vererek aslında raporlu günlerde yaptığı bildirimin fiili çalışmadan kaynaklanmadığı, atıfet kabilinde bir ödeme olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Fiili çalışmadan dolayı bir ücret ödenmesi olmuş olsaydı SGK, sigortalıya rapor parası ödemeyecekti. Çünkü SGK mevzuatına göre raporlu olanlar çalışmaya devam ederlerse rapor parası alamazlar.

Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme şekli nedir?

2013/19 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik sonucunda, çalışılmadığına dair bildirimin aylık prim ve hizmet belgeleri ile (e-Bildirge kanalıyla) yapılmasına imkan sağlanmıştır.

e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan bildirimler, sigortalılara istirahatlı bulundukları sürelere ilişkin olarak işverenlerince ücret ödenip ödenmediğine bakılarak farklı şekilde yapılmaktadır.

İstirahatlı olunan sürelere ilişkin olarak işverenlerince ücret ödenmesi halinde

İşverenlerin, istirahatlı olan sigortalılara, istirahatlı oldukları süreler zarfında ücret ödeme gibi bir yükümlülükleri bulunmamasına rağmen, gerek toplu iş sözleşmelerine istinaden, gerekse sigortalıların hak kaybına neden olunmaması amacıyla işverenlerce atıfet kabilinde ücret ödenebilmektedir.

Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi nedir?

Anılan Tebliğde yapılan değişiklik sonucunda,, istirahat raporu almış sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin,

-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması halinde, en geç istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen ayın 23’üne,

-İşyerinin kamuya ait olması halinde ise en geç istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen dönemin 7’sine

kadar SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

İş göremezlik raporu nasıl alınır?

İş göremezlik ödeneği, SGK Rapor parası olarak da adlandırılmaktadır hatta bunun dışında geçici iş görmemezlik parası ve istirahat parası olarak ta adlandırılmaktadır.İş göremezlik eşittir SGK Rapor Parası her ikide de aynı olduğu için gereklilikler de aynıdır. Sosyal güvenlik kurumu çatısında bulunan SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamına giren tüm bağlı çalışanlar; 1.sigortalı; ; iş yerinde meydana gelen kaza durumları sonucunda uzun süre iş göremezlik raporu alması ile İş Görmemezlik Ödeneği almaya hak kazanırlar.

Sigortalılar olarak; çalıştıkları zaman zarfı içerisinde bir dönem hastalık yaşayanlar kısacası geçici bir hastalık ( ağır grip gibi) yaşayanlar İş görmemezlik Ödeneği Alma hakkından yararlanabilmektedirler.
3 Sigortalılar ise bayanları ilgilendiren bir durumdur. Hamilelik nedeniyle doğumdan önce ve sonra kanunun emrettiği gün sayısınca çalışamaz olduğu günlere karşılık İş Göremezlik Ödeneği Alma hakkına sahiptir. Hak etmiş olduğunuz İş Göremezlik Parasını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

Rapor Parası Sorgulamak için tıkla

İstirahat Raporu Bildirimi

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
GENELGE

GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin
dokuzuncu fıkrası gereğince;

“Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;
a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,
c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

SGK İstirahat Raporu Girişi

SGK İstirahat Raporu Girişi için buraya TIKLA!

İstirahatlı olan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirim girişlerinin yapılması sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır:

1- Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi

SGK Rapor Onayı Sorgulama

E-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm Elektronik Raporlar
"Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri" Menüsünden Onaylanmalıdır. İşverenler, İletişim Bilgilerini Bu Menüde Yer alan "İşveren İletişim Bilgileri" Bölümünden Bildirebilirler.

Bilindiği üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek olan istirahatlar” başlıklı 39 uncu maddesi uyarınca, Kurumla sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen istirahat raporlarının, Kurum tarafından kabul edilebilmesi yani geçerli sayılması ve geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenebilmesi için; istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporların Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimliği, develet hastanesi, üniversite hastanesi v.s.) hekimi tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporların ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekmekteydi. Daha sonra 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı kaldırılmıştı.

Raporlu hastalar ilk kez reçete edilen ilacı 1 aylık alabilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yaparak, raporlu hastalara dahi ilaç kısıtlamasına gitti. Bundan sonra ilacınızın dozu azalırsa ya da yeni hastalık teşhisi konulursa SGK ilacınızı kullandığınıza emin olana kadar sadece bir kutu ilaç verecek. Üstelik Tebliğde olmadığı halde uygulamayı genişleten SGK'ya göre reçetenizde yazan ilacınızın bir aylık küçük ambalajı yoksa eşdeğerini almak zorundasınız.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı (TEİS) Ecz. Nurten Saydan 28 Ocaktan itibaren uygulanmaya başlayan tebliğ değişikliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada: "SGK son bir aydır ilacınızı nasıl kullandığınızı da takip etmeye başladı, eğer ilacınızı kullanmazsanız sizin iyileştiğinizi düşünüyor ve yeniden sil baştan tedaviye başlamanızı öngörüyor. Vatandaşlarımıza duyurmak isteriz: İlk defa alacağınız raporlu veya raporsuz ilaçlarınızda SGK , sadece 1 aylık ilaç ödemektedir. Bu durum eczacılarınızın yarattığı bir sorun değildir, SGK tarafından dayatılan bir uygulamadır" dedi.

Kronik hastalar raporla ilaç alamayacak

SGK kronik hastaları etkileyecek önemli değişikliğe gidiyor. Kronik bazı hastalıklar da sağlık kurulu raporuna istinaden 6 ay ihtiyacı karşılayacak kadar ilaç alma uygulamasına son verildi.

Hastalar her seferinde doktora muayene olmak ve reçete yazdırmak suretiyle ilaç alabilecek. Yani, hastalar her seferinde muayene olma ve katılım payı ödeme külfetine katlanacaklar. Uygulamanın gerekçesi, ilaç giderlerinde SGK’ nın tasarruf yapmasını sağlamak. Hastanın periyodik olarak muayene olması suretiyle, hastalığın seyrini takip etmek. Uygulamadan, Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, arteriyel hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diabet, parkinson, kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, kuru göz sendromum olan hastalar etkilenecek.

Kurul raporu varsa tüp bebekte ilaç için ek ücret ödenmeyecek!

SGK ile sözleşmesi olan tüm bebek merkezlerinde SGK her deneme için 1.200 lira ödüyor. Anne adayı ilk denemede bu tutarın yüzde 25’ini karşılıyor. İlaç içinse sağlık kurulu raporu almışsanız ilave ücret ödemeniz söz konusu değil.

İstediği halde çocuk sahibi olamayan eşlerin tüp bebek istekleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından en fazla 2 denemeyle sınırlı olmak kaydıyla karşılanır. SGK’nın tüp bebek merkezine ödeyeceği faturanın ilk denemede yüzde 25’i, ikinci denemede yüzde 30’u sizin cebinizden çıkar. Tüp bebek deneme sayısı şimdi 3’e çıktı ve son denemede katılım payı yüzde 20.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, SGK emekli ve sigortalıların tüp bebek ihtiyaçlarını en fazla 2 denemeyle karşılardı, şimdi torba yasayla deneme sayısı üçe çıkarıldı. Şartları ise birisi sigortalılık, diğeri sağlık olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.