hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Örneği

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Nedir?

Bu belge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma bildirilmesi
amacıyla kullanılır.

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.

“Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numarası yazılır. Yabancı Uyruklular için ise bu alana Kurumca verilen Sosyal Güvenlik Sicil Numarası yazılır.

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

'Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1. Bu belge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma bildirilmesi
amacıyla kullanılır.

2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.

3. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numarası yazılır. Yabancı Uyruklular için ise bu alana Kurumca verilen Sosyal Güvenlik Sicil Numarası yazılır.

4."Belgenin Mahiyeti" bölümünde ilk defa genel sağlık sigortalısı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk”, daha önce genel sağlık
sigortalısı olanlar ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.

5. 1 ila 14 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.

6. 16 numaralı Sigortalının Statüsü alanında, Sigortalının durumuna uygun olan kutu (x) ile işaretlenir.

Bu sigortalılardan:

- 60/c-1 kapsamındaki aile içi geliri aylık asgari ücretin üçte birinden az olanların kendileri tarafından,
- 60/c-2 kapsamındaki vatansız ve sığınmacıların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından,
- 60/c-7 kapsamındaki 2828 saylı kanun gereğince SHÇEK'nca sağlanan yardımlardan ücretsiz yararlananların SHÇEK tarafından,
- 60/c-7 kapsamındaki anasız ve babasız çocukların varsa kanuni temsilcisi yoksa yakınları tarafından,
- 60/c-9 kapsamındaki 442 sayılı kanunun 74. maddesinin 2 fıkrasına göre görevlendirilen köy korucularının görevlendirmelerini İçişleri Bakanlığının
onayına sunan Valilik tarafından,
- 60/d kapsamındaki oturma izni almış yabancıların kendileri tarafından,
- 60/e kapsamındaki işsizlik ödeneği alanların Türkiye İş Kurumu tarafından,
- 60/g kapsamındaki aile içi geliri aylık asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katı arasında olanların kendileri tarafından,
- 60/g kapsamındaki 60.maddenin diğer bendleri kapsamı dışında kalan ve başka bir ülke sağlık sigortasından yararlanmayanların kendileri tarafından,
Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi bir ay içinde Kuruma verilir.

7. Bildirgenin "C-Beyan ve Taahhütler" bölümünün 19 numaralı alanı, bildirgenin internet ortamı dışında verilmesi halinde sigortalı tarafından imzalanır. 20 ve 21 alan genel sağlık sigortalısını kuruma bildirmekle yükümlü kurum tarafından doldurulacaktır. Söz konusu belge genel sigortalısı tarafından doldurulup Kuruma verilmesi halinde 20 ve 21 numaralı alanlar doldurulmayacaktır.

8. Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalılarını kuruma bildirmek zorunda olduğu halde yasal süresinde bildirmeyen kurum ve kuruluşlara her bir sigortalı için idari para cezası uygulanır.Kuruma yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi postayla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi esas alınır.