hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Rapor Onayı SorgulamaE-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm Elektronik Raporlar
"Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri" Menüsünden Onaylanmalıdır. İşverenler, İletişim Bilgilerini Bu Menüde Yer alan "İşveren İletişim Bilgileri" Bölümünden Bildirebilirler.

Bilindiği üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek olan istirahatlar” başlıklı 39 uncu maddesi uyarınca, Kurumla sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen istirahat raporlarının, Kurum tarafından kabul edilebilmesi yani geçerli sayılması ve geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenebilmesi için; istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporların Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimliği, develet hastanesi, üniversite hastanesi v.s.) hekimi tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporların ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekmekteydi. Daha sonra 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı kaldırılmıştı.

Bu defa 3 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile onay şartının yer aldığı söz konusu 39 uncu maddenin birinci fıkrası tamamen değiştirildi ve istirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şartı getirildi. Dolaysıyla artık yeni düzenlemeye göre Kurumla sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen istirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmiş olması yeterli olacak ve ayrıca onay şartı aranmayacak.

Aynı şekilde söz konusu 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklikle de; Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında olduğu gibi, Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca da geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshasının düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi yükümlülüğü getirildi.

Konular