hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Örneği (İlk defa 5510 SK göre)

Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi
(İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)


Bu belge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma bildirilmesi
amacıyla kullanılır.

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.

Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre) İndirmek için Tıkla!

SGK Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Örneği (5434 SK göre 4/c)

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi
(5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)


Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran kamu idarelerince her yıl için düzenlenerek, mülga 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde Kuruma verilir.

Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir.Birinci nüshası kuruma gönderilir. İkinci nüshası kamu idaresi tarafından saklanır.

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre) İndirmek için Tıkla!

SGK Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu Örneği

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

6183 sayılı Kanunu 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar”
formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilir.

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu İndirmek için Tıkla!

Raporlu hastalar ilk kez reçete edilen ilacı 1 aylık alabilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yaparak, raporlu hastalara dahi ilaç kısıtlamasına gitti. Bundan sonra ilacınızın dozu azalırsa ya da yeni hastalık teşhisi konulursa SGK ilacınızı kullandığınıza emin olana kadar sadece bir kutu ilaç verecek. Üstelik Tebliğde olmadığı halde uygulamayı genişleten SGK'ya göre reçetenizde yazan ilacınızın bir aylık küçük ambalajı yoksa eşdeğerini almak zorundasınız.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı (TEİS) Ecz. Nurten Saydan 28 Ocaktan itibaren uygulanmaya başlayan tebliğ değişikliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada: "SGK son bir aydır ilacınızı nasıl kullandığınızı da takip etmeye başladı, eğer ilacınızı kullanmazsanız sizin iyileştiğinizi düşünüyor ve yeniden sil baştan tedaviye başlamanızı öngörüyor. Vatandaşlarımıza duyurmak isteriz: İlk defa alacağınız raporlu veya raporsuz ilaçlarınızda SGK , sadece 1 aylık ilaç ödemektedir. Bu durum eczacılarınızın yarattığı bir sorun değildir, SGK tarafından dayatılan bir uygulamadır" dedi.

SGK İş Göremezlik Rapor Girişi Nasıl Yapılır?

“Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;

a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,
c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,
işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

SGK Erkek Yetim Taahhütname Formu Örneği

Erkek Yetim Taahhütname Formu

5434 sayılı Kanuna göre alınan yetim aylıklarının kesilmesi için; mezuniyet, okuldan ayrılma, okul kaydının silinmesi, okul kaydının dondurulması, yatay ve dikey geçiş, göreve başlama, silah altına alınma, evlenme gibi durumların meydana gelmesi halinde, 15 gün içinde Kuruma bildirileceği taahhüt edilir.

Erkek Yetim Taahhütname Formu İndirmek için Tıkla!

SGK İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi Örneği

İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi Nedir?

İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların Kuruma bildirim yapmaları amacıyla kullanılır.

İsteğe bağlı sigortalılık Kuruma müracaat tarihini takip eden gün başlar. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanma taleplerinde kullanılacaktır.

Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

İş göremezlik raporu nasıl alınır?

İş göremezlik ödeneği, SGK Rapor parası olarak da adlandırılmaktadır hatta bunun dışında geçici iş görmemezlik parası ve istirahat parası olarak ta adlandırılmaktadır.İş göremezlik eşittir SGK Rapor Parası her ikide de aynı olduğu için gereklilikler de aynıdır. Sosyal güvenlik kurumu çatısında bulunan SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamına giren tüm bağlı çalışanlar; 1.sigortalı; ; iş yerinde meydana gelen kaza durumları sonucunda uzun süre iş göremezlik raporu alması ile İş Görmemezlik Ödeneği almaya hak kazanırlar.

Sigortalılar olarak; çalıştıkları zaman zarfı içerisinde bir dönem hastalık yaşayanlar kısacası geçici bir hastalık ( ağır grip gibi) yaşayanlar İş görmemezlik Ödeneği Alma hakkından yararlanabilmektedirler.
3 Sigortalılar ise bayanları ilgilendiren bir durumdur. Hamilelik nedeniyle doğumdan önce ve sonra kanunun emrettiği gün sayısınca çalışamaz olduğu günlere karşılık İş Göremezlik Ödeneği Alma hakkına sahiptir. Hak etmiş olduğunuz İş Göremezlik Parasını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

Rapor Parası Sorgulamak için tıkla

SGK Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname Örneği

Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile Kanunun yürürlük tarihinden önce belediye başkanlığı görevini yapmış olanlardan, bu Kanunla mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı makam/temsil/görev tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname İndirmek için Tıkla!

SGK Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için) Örneği

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için) İndirmek için Tıkla!

'Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu örneği

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu indirmek için Tıkla!

'Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme şekli nedir?

2013/19 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik sonucunda, çalışılmadığına dair bildirimin aylık prim ve hizmet belgeleri ile (e-Bildirge kanalıyla) yapılmasına imkan sağlanmıştır.

e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan bildirimler, sigortalılara istirahatlı bulundukları sürelere ilişkin olarak işverenlerince ücret ödenip ödenmediğine bakılarak farklı şekilde yapılmaktadır.

İstirahatlı olunan sürelere ilişkin olarak işverenlerince ücret ödenmesi halinde

İşverenlerin, istirahatlı olan sigortalılara, istirahatlı oldukları süreler zarfında ücret ödeme gibi bir yükümlülükleri bulunmamasına rağmen, gerek toplu iş sözleşmelerine istinaden, gerekse sigortalıların hak kaybına neden olunmaması amacıyla işverenlerce atıfet kabilinde ücret ödenebilmektedir.

SGK Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesi Örneği

Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesi

Bu belge, Sosyal İl/Merkez Müdürlüklerimizce sigortalıların Türkiye’de kimlik numarası alamayan bakmakla yükümlü oldukları yabancı uyruklu sözleşmeli sözleşmesiz ülke vatandaşları için düzenlenir.

Bu belge, ikamet tezkeresinde belirtilen altı aydan az süreler için doldurulur. Üzerinde yazılı süre kadar geçerlidir. Süre bitiminde bu belge Üniteye iade edilir. Belgenin aslı sağlık hizmet sunucularına verilmez.

Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesini İndirmek için Tıkla!

SGK Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinden Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Sürekli iş göremezlik hali iki duruma ayrılmıştır;

- Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu durum sigortalının meslekte kazanma gücünü % 100 kaybettiğini gösterir.

- Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir. En az % 10, en fazla % 99,99’unun yitirildiğini gösterir.