hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Örneği

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Nedir?

Bu belge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma bildirilmesi
amacıyla kullanılır.

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.

“Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numarası yazılır. Yabancı Uyruklular için ise bu alana Kurumca verilen Sosyal Güvenlik Sicil Numarası yazılır.

Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c) Örneği

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c) Nedir?

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim ve Hizmet Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı ve 86’ncı maddeleri gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her ay için düzenlenerek, ait olduğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonuna kadar Kuruma verilir.

Süresi içinde verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesine göre İdari Para Cezası uygulanır.

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c) İndirmek için Tıkla!

SGK Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı Örneği

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı İndirmek için Tıkla!

'Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Görev Tazminatı Dilekçesi Örneği

Görev Tazminatı Dilekçesi

13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik Ek 68 inci maddesi gereğince görev tazminatı ödenmesi istenir.

Görev Tazminatı Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK Pasaport Başvuru Dilekçesi Örneği

Pasaport Başvuru Dilekçesi

Pasaport Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'Pasaport Başvuru Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

İstirahat Raporu Bildirimi

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
GENELGE

GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin
dokuzuncu fıkrası gereğince;

“Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;
a) İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,
b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,
c) Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

SGK 4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu Örneği

4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu

4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi Örneği (5434 SK göre)

İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre) Nedir?

5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca (5434 S.K. -12. md.) ilgili devamı sağlamak için doldurulur.

1- Ülkemiz ve ülkemiz ile ikili Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılmış olan ülkelerdeki Sigorta Merciilerinden herhangi birine tabi zorunlu ya da isteğe bağlı sigortaya devam edilmediği, bu Kurumlara tabi olunması gereken herhangi bir işte çalışılmadığı, bu Kurumlardan aylık alınmadığı,

2- İsteğe bağlı iştirakçiliğin başlangıç tarihinden sonra anılan herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi çalışmaya başlama veya buralardan aylık almaya başlama halinde durum derhal Kuruma bildirilmelidir.

İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre) İndirmek için Tıkla!

SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

Resen tescil ile tarım sigortalılığı başlatılanların muafiyete istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/5/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Kurumca resen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, resen tescil tarihinden geriye doğru en fazla bir yıla ilişkin olmak üzere alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi (EK-2/A)” ni düzenleme tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma intikal ettirmeleri halinde muafiyetin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Örneği

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre kamu idarelerinde tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan sigortalıların Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu Örneği

Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu

Toplu Konut İdaresi tarafından 10 Mayıs 1990 tarih ve 3645 sayılı, 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Kanunların uygulanmasına dair 21 Eylül 1991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” uyarınca Konut Kredisi kullanmak için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurulur.

Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu İndirmek için Tıkla!

SGK Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi Örneği

Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi

Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi İndirmek için Tıkla!

'Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu örneği

İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu

İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu indirmek için Tıkla!

'İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Mali Durum Bildirim Formu Örneği

Mali Durum Bildirim Formu

Bu formun arka sayfasındaki açıklamalar eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Mali durum tespitine esas olmak üzere, formda belirtilen bilgilerin işyeri kayıt ve belgeleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda Kurum denetim elemanları inceleme yapmaya yetkili olup, beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, borçlular bu tecil ve taksitlendirme işleminden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Mali Durum Bildirim Formu İndirmek için Tıkla!

SGK Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Örneği

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Nedir?

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine göre şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin, bu madde kapsamında primlerinin 30 gün üzerinden kendileri tarafından ödenerek sigortalı sayılmaları ve sigortalıların Kuruma bildirim yapmaları amacıyla kullanılır.

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!