hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

> Geçici İş Göremezlik Ödeneği
> Sürekli İş Göremezlik Geliri
> Ölüm Geliri
> Evlenme Ödeneği
> Cenaze Ödeneği

Sosyal güvenlik reformunda ikinci perde açılıyor

SGK, Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini iptal ettiği için yürürlük tarihi 2008'e ertelenen Sosyal Güvenlik Yasası'nın yeni reform planını tartışmaya açtı. Raporda, genel sağlık sigortasının hemen başlaması gerektiği savunuldu

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun (SSGSSK) memurlarla ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin, genel sağlık sigortası (GSS) uygulamasının tüm nüfusu kapsam altına alacak biçimde hayata geçirilmesine engel olmadığını, bu nedenle hemen uygulanması gerektiğini belirtti.

SGK Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları Var mı?

Kanunun yürürlüğe girmesiyle; mevcut sigortalılar, gelir/aylık alanlar, hak sahipleri ile bakmakla yükümlü olunan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

Bunlardan, çalışanlar ister hizmet akdi, ister kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma ve isterse de kamu görevlisi olsun işe veya çalışmaya başladıktan sonra adlarına 30 gün prim bildirimi ve ödenmesinden sonra sağlık yardımı almaya hak kazanacaklardır. Yalnız, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için ayrıca 60 gün ve daha fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenme veya 60 günden fazla borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş olması şartı aranacaktır.

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi Nasıl Olur?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde;

-İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler,

-İşveren ise, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,
olarak tarif edilmiştir.

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

SGK 4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

Sahtekâr mı kahraman mı?

SGK'nın Dicle Üniversitesi'nde 790 bin TL'lik yolsuzlukla suçladıkları doktor için savcı, "İlaçları yoksullara dağıtmış olabilir" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, kuruma gelen bir ihbar üzerine yaptıkları soruşturmada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği’nde ‘ilaç yolsuzluğu’ tespit etti. Müfettiş raporlarına göre kliniğin şefi Prof. Dr. Orhan Ayyıldız, tüm reçeteleri eşine ait eczaneye yönlendiriyor, bazı ilaçları yazabilmek için tedavilerle ilgili prosedürlerde oynama yapıyordu.

Müfettişler, Ayyıldız’ın 3 yılda 790 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiğini rapor etti. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve üniversite yönetimi kovuşturmaya gerek görmedi. Hatta Savcı, Ayyıldız’ı adeta ‘Robin Hood’a benzetti. Ayyıldız ise ‘kendisini çekemeyenlerin ürettiği bir komplo’ya uğradığını söylüyor.

Üniversite Öğrencileri Nasıl GSS Genel Sağlık Sigortalı Olur?

6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere (bu öğrencilerin sağlık giderlerinin üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanması öngörülmektedir), üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yüksek öğrenimleri devam ettiği sürece kendileri tarafından prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmaları imkânının getirilmesi, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için öğretim dönemi başında genel sağlık sigortası primlerini peşin ödemeleri imkanı sağ

GSS Genel Sağlık Sigortası ne zaman sona erer?

Zorunlu çalışmanın sona ermesi, isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi, gelir/aylık alanların bu hakkının sona ermesi, köy korucularının çalışmalarının, aylık alanlarının ise aylık alma hakkının sona ermesi, avukatlık stajının sona ermesi işsizlik ödeneği/kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi, koruyucu tedbir kararının sona ermesi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu kapsamına göre hizmet öncesi eğitimin sona ermesi, koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlananların bu hakkı kaybetmesi halinde genel sağlık sigortalılığı sona ermekte olup, Kanunun (60/1c-1) alt bendi ya da Kanun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların ise 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamın

SGK Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Örneği

Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi Nedir?

Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre kamu idarelerinde orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan sigortalıların Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Hizmet Dökümü Sorgulama ŞifresizSGK Hizmet dökümü almak için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK Hizmet dökümü almak için TIKLA!

SGK Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.

6111 sayılı Kanunla;

Gelir Testi Ne Zaman veya Hangi Durumda Yenilenir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumları değişenler ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre hane içinde yer alan ailede doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik meydana gelen kişilerin gelir testinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu kişilerin, söz konusu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ya da vakfa müracaat etmeleri halinde gelir testi sonuçları yenilenmektedir.

SGK İşveren Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

Dönem / İlk Ay (%)
01.01.1994 - 31.03.1994 (%) 9
01.04.1994 - 31.08.1995 (%) 12
01.09.1995 - 31.01.1996 (%) 10
01.02.1996 - 31.07.1998 (%) 15
01.08.1998 - 31.01.2000 (%) 12
01.02.2000 - 31.12.2000 (%) 6
01.01.2001 - 31.03.2001 (%) 5
01.04.2001 - 31.01.2002 (%) 10
01.02.2002 - 30.09.2003 (%) 7
01.02.2004 - 01.03.2005 (%) 4
02.03.2005 - 20.04.2006 (%) 3

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI

GSS Gelir testi yaptırmak istemeyenler ne yapmalı?

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin, Kuruma veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Bu beyanda bulunan kişilerin aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazanç alt sınırının iki katından fazla olduğu kabul edilir. Buna göre genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından tescil tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak güncellenir ve “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla kendilerine tebliğ edilir.

GSS Genel Sağlık Sigortası Borç SorgulamaGSS genel sağlık sigortası borç sorgulaması yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız:

GSS Borç Sorgulaması için TIKLA!